OBVEZNI izbirni predmeti

Predmetnik devetletne osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi izbirne predmete. Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev in omogočajo učencem poglabljanje in širitev znanj. Izbirni predmeti so po trajanju lahko triletni, enoletni ali enoletni, vezani na razred.

Značilnosti izbirnih predmetov so:
●  učenci se zanje odločajo v 7., 8. in 9. razredu,
●  enoletni izbirni predmet lahko učenec obiskuje le enkrat (v 7., 8. ali 9. razredu),
●  na urniku so po eno uro na teden, jeziki so na urniku po dve uri tedensko,
●  izbrani predmet za otroka postane obvezna sestavina njegovega urnika,
●  izbirni predmet se številčno ocenjuje.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira več dveh ali treh predmetov tedensko, ampak dve oziroma tri ure tedensko. Učenec naj si izbere predmet, ki ga zanima, za katerega ima posebna nagnjenja in sposobnosti.

Glede na 52. člen Zakona o osnovni šoli (U.l. RS št. 102/07) je lahko učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali eno uro tedensko. Starši učenca, ki obiskuje glasbeno šolo in želite, da bi bil vaš otrok oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, posredujete šoli pisno vlogo. Vlogo posredujete po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto in ji priložite potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi tudi navedete, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujete vloge najkasneje do 31. avgusta.

Ravnatelj v skladu z določbami zakona odloči o oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih za posamezno šolsko leto. Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za učenca zabeleži v dnevniku in v redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

Prijave bodo potekale preko eAsistenta v mesecu aprilu. O začetku prijav boste obveščeni preko e-pošte.

izbirni-predmeti

DOKUMENTI

Ponudba obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25

Predstavitve obveznih izbirnih predmetov – bodoči 7.r

Daljnogledi in planeti, Filozofija za otroke 1: Kritično razmišljanje, Kaj nam govorijo umetnine, Kmetijska dela, Likovno snovanje 1, Nemščina 1 2 3, Obdelava gradiv – les, Okoljska vzgoja 1 in 2, Šolsko novinarstvo, Španščina 1 2 3, Šport za zdravje, Turistična vzgoja, Urejanje besedil, Verstva in etika 1 2

Predstavitve obveznih izbirnih predmetov – bodoči 8.r

Čebelarstvo, Daljnogledi in planeti, Filmska vzgoja, Filozofija za otroke 1: Kritično razmišljanje, Kaj nam govorijo umetnine, Likovno snovanje 2, Likovno snovanje 3, Multimedija, Nemščina 1 2 3, Obdelava gradiv – umetne snovi, Poskusi v kemiji, Sodobna priprava hrane, Šolsko novinarstvo, Španščina 1 2 3, Šport za sprostitev, Šport za zdravje,Turistična vzgoja, Verstva in etika 1 2, Življenje človeka na Zemlji, Okoljska vzgoja 1 in 2.

Predstavitve obveznih izbirnih predmetov – bodoči 9.r

Čebelarstvo, Daljnogledi in planeti, Državljanska kultura, Filozofija za otroke 1: Kritično razmišljanje, Izbrani šport – odbojka, Likovno snovanje 3, Načini prehranjevanja, Nemščina 1 2 3, Poskusi v kemiji, Retorika, Sodobna priprava hrane, Šolsko novinarstvo, Španščina 1 2 3, Šport za sprostitev, Turistična vzgoja, Verstva in etika 1 2,

Opisi vseh OIP

Čebelarstvo, Daljnogledi in planeti, Državljanska kultura, Filozofija za otroke 1: Kritično razmišljanje, Kaj nam govorijo umetnine, Izbrani šport – odbojka, Likovno snovanje 1, Likovno snovanje 2, Likovno snovanje 3, Multimedija, Načini prehranjevanja, Nemščina 1 2 3, Obdelava gradiv – les, Obdelava gradiv – umetne snovi, Poskusi v kemiji, Retorika, Sodobna priprava hrane, Sonce, Luna in Zemlja, Šolsko novinarstvo, Španščina 1 2 3, Šport za sprostitev, Šport za zdravje, Turistična vzgoja, Urejanje besedil, Verstva in etika 1 2, Življenje človeka na Zemlji, Okoljska vzgoja 1 in 2.

(Skupno 11.209 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost