OBVEZNI izbirni predmeti

Predmetnik devetletne osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi izbirne predmete. Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev in omogočajo učencem poglabljanje in širitev znanj. Izbirni predmeti so po trajanju lahko triletni, enoletni ali enoletni, vezani na razred.

Značilnosti izbirnih predmetov so:
●  učenci se zanje odločajo v 7., 8. in 9. razredu,
●  enoletni izbirni predmet lahko učenec obiskuje le enkrat (v 7., 8. ali 9. razredu),
●  na urniku so po eno uro na teden, jeziki so na urniku po dve uri tedensko,
●  izbrani predmet za otroka postane obvezna sestavina njegovega urnika,
●  izbirni predmet se številčno ocenjuje.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira več dveh ali treh predmetov tedensko, ampak dve oziroma tri ure tedensko. Učenec naj si izbere predmet, ki ga zanima, za katerega ima posebna nagnjenja in sposobnosti.

Glede na 52. člen Zakona o osnovni šoli (U.l. RS št. 102/07) je lahko učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali eno uro tedensko. Starši učenca, ki obiskuje glasbeno šolo in želite, da bi bil vaš otrok oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, posredujete šoli pisno vlogo. Vlogo posredujete po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto in ji priložite potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi tudi navedete, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujete vloge najkasneje do 31. avgusta.

Ravnatelj v skladu z določbami zakona odloči o oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih za posamezno šolsko leto. Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za učenca zabeleži v dnevniku in v redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

Prijave bodo potekale preko eAsistenta v mesecu aprilu. O začetku prijav boste obveščeni preko e-pošte.

izbirni-predmeti

DOKUMENTI

V spodnjih tabelah so ponujeni obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2023/2024. S klikom na njih si lahko ogledate predstavitve le-teh.

Čebelarstvo, Državljanska kultura, Elektrotehnika, Filmska vzgoja, Filozofija za otroke 1: Kritično razmišljanje, Izbrani šport – odbojka, Likovno snovanje 1, Likovno snovanje 2, Likovno snovanje 3, Multimedija, Načini prehranjevanja, Nemščina 1 2 3, Obdelava gradiv – les, Obdelava gradiv – umetne snovi, Retorika, Sodobna priprava hrane, Sonce, Luna in Zemlja, Španščina 1 2 3, Šport za sprostitev, Šport za zdravje, Urejanje besedil.

Ponudba obveznih izbirnih predmetov za matično šolo Domžale

7. razred8. razred9. razred
Šport za zdravje (ŠZZ)Šport za sprostitev (ŠSP)Izbrani šport - odbojka (IŠP)
Likovno snovanje 1 (LS1)Likovno snovanje 2 (LS2)Likovno snovanje 3 (LS3)
Šolsko novinarstvo (ŠNO)Sodobna priprava hrane (SPH)Načini prehranjevanja (NPH)
Španščina 1 (ŠI1)Španščina 2 (ŠP2)Šolsko novinarstvo (ŠNO)
Nemščina 1 (NI1)Nemščina 2 (NI2)Španščina 3 (ŠI3)
Filozofija za otroke 1: Kritično razmišljanje (FIK)Multimedija (MME)Nemščina 3 (NI3)
Urejanje besedil (UBE)Sonce, Luna in Zemlja (SLZ)Filozofija za otroke 1: Kritično razmišljanje (FIK)
Sonce, Luna in Zemlja (SLZ)Obdelava gradiv - umetne snovi (OGU)Sonce, Luna in Zemlja (SLZ)
Obdelava gradiv - les (OGL)Filmska vzgoja (FVZ)Elektrotehnika (ELE)
Čebelarstvo (ČEB)Državljanska kultura (DKT)
Čebelarstvo (ČEB)
Retorika (RET)

Ponudba obveznih izbirnih predmetov za podružnično šolo Ihan

Obvezni izbirni predmeti Ihan

7. razred8. razred9. razred
Izbrani šport - odbojka (IŠP)Izbrani šport - odbojka (IŠP)Izbrani šport - odbojka (IŠP)
Filmska vzgoja (FVZ)Filmska vzgoja (FVZ)Filmska vzgoja (FVZ)
Kmetijska dela (KID)Poskusi v kemiji (POK)Poskusi v kemiji (POK)
Verstva in etika 1 (VE1)Verstva in etika 1 (VE1)Verstva in etika 2 (VE2)
Multimedija (MME)Filozofija za otroke 1: Kritično razmišljanje (FIK)
(Skupno 9.652 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost