Učenci tujci

 

Zakonska podlaga, ki daje otrokom, ki so tuji državljani oziroma so brez državljanstva in prebivajo v RS, pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji, kot jih imajo državljani RS, je 10. člen Zakona o osnovni šoli – Zosn (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07107/1087/1140/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L):

 10. člen

  1. (tuji državljani)

Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Če otrok tujec ali otrok brez državljanstva nima urejenega stalnega prebivališča, ga OŠ vseeno sprejme, ker gre za pravico iz 57. člena Ustave RS:

57. člen
(izobrazba in šolanje)

 

Izobraževanje je svobodno.

Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev.

Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo.

Če se okoliščine kasneje spremenijo – npr. bivalni status, se temu ustrezno uredi tudi šolanje takega otroka, po kriteriju vpisa v šolo v šolski okoliš glede na stalno oziroma začasno bivališče, kot to velja za slovenske državljane.

Za vpis v slovensko OŠ se po veljavni pravni ureditvi več ne vodi upravni postopek, ZOsn pa ne predvideva posebnega seznama otrok, ki so se na podlagi tujega izobraževanja vključili v slovensko osnovno šolo. Pravna podlaga za opredelitev postopka vključevanja šoloobveznih otrok s tujimi listinami o izobraževanju je 44. člen ZOsn:

44. člen

(vpis)

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

V primeru vpisa oziroma vključitve šoloobveznih otrok s tujimi listinami o izobraževanju v osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji, osnovna šola na podlagi dokazil ugotovi, v kateri razred se bo otrok vključil. Pri tem šola upošteva predložena dokazila o predhodnem izobraževanju in starost otroka. Šola pri vključitvi otroka lahko upošteva tudi njegovo poznavanje slovenskega jezika. Šola učencu ob vpisu oziroma vključitvi izda potrdilo o šolanju.

Šola lahko pred vključitvijo v izobraževanje z otrokom in njegovimi starši oziroma skrbniki opravi informativni razgovor, v katerem pridobi informacije, vezane na otrokovo dosedanje izobraževanje, znanje slovenskega jezika in druge informacije, pomembne za nadaljnje šolanje.

Opravljeno izobraževanje v tujini se dokazuje z izvirnikom tuje listine o izobraževanju, ki ga šola po vpogledu in prepisu podatkov vrne otrokovim staršem/skrbnikom. Izvirniku listine o izobraževanju se priloži sodno overjen prevod tuje listine o izobraževanju v slovenski jezik, skladno z Zakonom o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04, 8/10). Imenik sodnih tolmačev, ki opravljajo prevode, je na voljo na povezavi: http://www.sodni-tolmaci.si/imenik-clanov/

Sodno overjenega prevoda listine ni potrebno prilagati, če strokovni delavec šole, pooblaščen za vodenje postopka vpisa, presodi, da ga ne potrebuje, ker gre za tuj jezik, ki ga strokovni delavec, ki otroka vpisuje, pozna, in je mogoče ugotoviti dejansko stanje o opravljenem izobraževanju brez sodno overjenega prevoda. Sodno overjenega prevoda listine ni potrebno prilagati tudi v primeru dvo- ali več- jezične listine, kjer je eden od jezikov slovenski.OŠ ob vpisu učencu izda potrdilo o šolanju. Z vključitvijo v slovensko osnovno šolo otrok pridobi status učenca in s tem povezane pravice in dolžnosti in se, tako kot ostali učenci, vodijo v šolski dokumentaciji.

Ob vključevanju učencev z zakonom ni predvideno posebno ugotavljanje znanj iz posameznih predmetov, saj se to dokazuje s predloženo javno listino o opravljenem izobraževanju v tujini. Šola tudi ni zavezana k posebnim pripravam učenca ob vključitvi.

Ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja OŠ izda zaključno spričevalo, s čimer tudi učenec tujec zaključi osnovnošolsko izobraževanje in ni podlage, da se ponovno vključi v osnovnošolsko izobraževanje.

V sklopu učencev priseljencev se na OŠ Domžale izvaja tudi projekt: http://www.os-domzale.si/files/2015/10/PROJEKT-IZZIVI-MEDKULTURNEGA-SOBIVANJA-za-sodelujoče-šole.pdf

 

(Skupno 4.805 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost