Otroci s posebnimi potrebami

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

V devetletni program OŠ se v skladu z zakonom vključujejo tisti učenci s posebnimi potrebami, ki lahko glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja oz. ovire dosegajo standarde osnovnošolskega programa ob ustrezni prilagoditvi organizacije, načina preverjanja znanja, napredovanja in časovne razporeditve pouka, ter ob dodatni strokovni pomoči.

POSTOPEK USMERJANJA

Kdo vloži zahtevo za začetek postopka usmerjanja in kako poteka postopek usmerjanja je zapisano na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM

Šola oz. zavod mora najkasneje v roku v 30 dni po dokončnosti odločbe o usmeritvi izdelati individualizirani program – IP. Z individualiziranim programom se v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo določi organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči za:

 • premagovanje primanjkljajev,
 • izvajanje svetovalnih storitev,
 • izvajanje učne pomoči.

Z individualiziranim programom se določijo:

 • cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih,
 • strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino,
 • potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in napredovanju,
 • uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije,
 • izvajanje fizične pomoči,
 • izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku,
 • prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji,
 • časovna razporeditev pouka,
 • veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt vključitve v zaposlitev.

V skladu z ZUOPP – 1 za pripravo in spremljanje izvajanja IP-ja imenuje ravnatelj vrtca, šole oz. zavoda strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa vzgoje in izobraževanja. Pri pripravi le-tega lahko sodelujete tudi vi – starši.

Evalvacija IP-ja poteka ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja in ob koncu šolskega leta. Na evalvacijah so prisotni člani strokovne skupine in starši. Ob zaključku šolskega leta tudi načrtujemo individualiziran program za posameznega učenca za naslednje šolsko leto.

ZAKONODAJA O ŠOLANJU IN USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

 • Zakon o osnovni šoli
 • Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
 • Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami
 • Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
(Skupno 2.488 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost